About Us

Contact Us

Shenzhen Office: No.507, Bamboo-lin Liantai Building, Shennan Zhong Lu, Shenzhen

TEL:86-755-82538080    82538081

FAX:86-755-82538096

E-MAIL:1665898983@qq.com


Shenzhen Sales Department: Huaqiang North New Asia Electronics City Phase in 1b206/207

TEL:86-755-82539892

E-MAIL:1665898983@qq.com